Com fer cites

Què és una citació d’un text?
Text o fragment d’un autor que fas servir per recolzar un argument o idea que inclous en un treball.  En quin moment es fa servir la citació d’un text?
En el moment que fas un treball, et documentes i expliques de forma organitzada tota la informació que has llegit i recopilat. Això et pot fer dubtar si allò que expliques ho has de citar o no.
Per norma general, sempre hauràs de citar allò que és una interpretació personal sobre un tema. Per saber en quin moment allò que llegeixes no cal que ho citis perquè no és inèdit ni únic, pots recórrer a dos criteris: 
  1. La informació que llegeixes la pots trobar moltes vegades i en diversos llocs. No és una interpretació 
  2. La informació la pots trobar fàcilment en enciclopèdies, diccionaris...
Bo i així, si tens dubtes, millor que preguntis a un professor.
Per tant, sempre l’hauràs de fer ús de la cita d'un text quan facis referència al pensament singular i particular d’un autor, científic o expert sobre un tema.Com es fa servir la citació?
Hi ha varies formes de fer una citació dins d’un text i estan regulades per normatives concretes. La forma de citar que trobaràs a continuació es basa en la Norma ISO 690: 1987 (UNE 50-104-94) i és un dels sistemes més utilitzats en treballs i en publicacions acadèmiques.

  • Com citar obres d'un sol autor?

La forma més comuna de citar l'obra d'un autor és esmentar el cognom de l'autor i l'any d'edició de l'obra.
Exemple:
... En el nostre cas treballarem amb bases de dades estratificades (Blair 1988).

Si el nom de l’autor forma part del redactat solament cal posar entre parèntesis la data d'edició de l'obra.
Exemple: 
Negroponte (1995) ha realitzat una feina divulgadora …

També s'hi pot incorporar la localització dins l'obra a què es fa referència: pàgines, capítol, número de taula, etc. Aquestes informacions se separen amb comes. 
Exemple:
… l'operador fotogràfic en temps de transacció (Jensen 1993, 145). 

Si se cita més d'un volum, aquests se separen amb una coma.
Exemple:
(Salas 1995, 2: 168, 3: 119-123).

Si es fa referència a més d'una obra d'un mateix autor, després del cognom de l'autor es posen els anys d'edició corresponents a les diverses obres separats amb comes.
Exemple:
(Walker 1988, 1990, 1993)

Si a més de l'any d'edició, se cita la localització, aquesta se separa amb una coma de l'any d'edició.
Exemple:
El mètode de Plexousakis (1993, 35; 1996, 64) formula les restriccions d'integritat … 

Si es fa referència a diverses obres d'un mateix autor editades el mateix any, s'afegeix una lletra en minúscula a l'any d'edició (sense deixar cap espai).
Exemple:
A la figura 5.1 podem veure com els tretze operadors temporals d'Allen (1983a) es poden expressar en … 

S’utilitzen cometes quan s’incorporen al treball fragments curts agafats directament del text citat. Els fragments llargs citats textualment es donen en un paràgraf sagnat, amb un cos de lletra més petit.
Exemple:
“Defendeos de las fotocopias: en cuanto las tengáis, leedlas y anotadlas”, aquest és el savi consell que dóna Umberto Eco (1982, 157) … 

  • Com citar obres de diferents autors? 


Si en una mateixa citació hi ha més d'una referència, s'escriuen totes dins del mateix parèntesi, separades amb un punt i coma. Dos autors amb el mateix cognom es diferencien per les inicials.

Exemple:
… vam estudiar la semàntica de les regles d'integritat temporals (Sistac 1994; Martín 2000). 

Si es fa referència a diverses obres d'un dels autors, els anys d'edició se separen amb comes.
Exemple:
Seguint la cronologia presentada (Snodgrass 1990, 1992, 1993; Stam 1991), emmarcarem les primeres… 

Si a més del cognom i de l'any d'edició se citen les pàgines, o altres informacions, les diverses obres d'un mateix autor se separen amb un punt i coma, i els diversos autors se separen amb un punt.
Exemple:
(Jensen 1992, 52; 1996, fig. 4. Soon 1993, 2: 25-26) 

  • Com citar obres creades per més d'un autor? 

Si una mateixa obra és responsabilitat de dos o tres autors, s'esmenta el cognom de tots.
Si l'obra és de dos autors, els cognoms se separen amb la conjunció “i”.

Si l'obra és de tres autors, el cognom del primer i el del segon se separen amb una coma, i el cognom del segon i el del tercer se separen amb la conjunció “i”.
Exemple:
Altres aplicacions d'aquest model són en l'àrea de les bases de dades deductives (Teniente i Olivé 1992). 

Si una mateixa obra és responsabilitat de més de tres autors, se cita el cognom del primer i s'hi afegeix l'abreviatura et al.
Exemple:
Aquests quatre criteris (Doucet et al. 1997) ens ajudaran… 

Si en un mateix text hi pot haver confusió entre grups d'autors que comencen pel mateix cognom, se cita el cognom del segon autor.
Exemple:
La versió del mètode (Mayol, Sistac et al. 1998) va ser implementada directament en un sistema Prolog.

  • Com citar obres sense autor principal?

En el cas de les obres que a la llista de la bibliografia s'entren pel títol, a la citació en lloc del cognom de l'autor es consigna el títol abreujat de l'obra.
Exemple:
 ... al llarg d'aquells anys estudiats (Catalogue of courses on Nuclear Energy, 1961). 

També pots consultar la pàgina web de l'UPC. Publica! Eines i recursos per a l'edició i publicació acadèmica. Disponible a: <https://publica.upc.edu/ca/estil/bibliografies#2>. També hi trobaràs informació de com fer les cites bibliogràfiques.